Formularze

ZASADY FINANSOWANIA WYDATKÓW Z BUDŻETU PROJEKTU BIO-IMAGINE

Środki finansowe Projektu BIO-IMAGINE służą finansowaniu oficjalnych przedsięwzięć związanych bezpośrednio z realizacją Projektu, jak np.:

1. wyjazdy organizacyjne i szkoleniowe przedstawicieli Instytutu (WP2),

2. udział przedstawicieli IBD w zagranicznych konferencjach i warsztatach naukowych związanych z tematyką obrazowania (WP5),

3. wizyty w Instytucie oficjalnych przedstawicieli instytucji partnerskich (WP2),

4. udział osób trzecich w konferencjach / warsztatach / sympozjach organizowanych przez Instytut w ramach Projektu (WP5),

5. organizacja wydarzeń i imprez promocyjnych (WP6),

6. udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu (WP8).

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego ze środków Projektu obejmować może:

 • koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji, właściwym ze względu na trasę i termin wyjazdu,
 • koszty wpisowego,
 • koszty zakwaterowania,
 • koszty wyżywienia.

Przy wyjazdach na zagraniczne konferencje naukowe należy udokumentować zgłoszenie uczestnictwa oraz aktywny udział w konferencji (przyjęcie referatu/plakat).

Wniosek o dofinansowanie kosztów wyjazdu służbowego osoba wyjeżdżająca kieruje do Kierownika właściwego Pakietu Zadaniowego (WP Leader) Projektu BIO-IMAGINE, uzasadniając potrzebę wyjazdu.

Kompletną dokumentację wyjazdów (wniosek wyjazdowy plus dokumentacja potwierdzająca służbowy charakter wyjazdu) należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami ze stosownym wyprzedzeniem.

Po powrocie, do właściwego formularza rozliczenia wyjazdu należy załączyć program imprezy, sprawozdanie z wyjazdu w jęz. angielskim oraz kopię doniesienia z materiałów zjazdowych.

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów wyjazdu wynosi odpowiednio:

- bilet – 500 EUR

- dieta pobytowa oraz hotelowa – wg stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm. )

- wpisowe – wg kosztów rzeczywistych.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Projektu przyjazdu i pobytu gościa zagranicznego w Instytucie obejmować może:

 • koszty podróży najtańszym środkiem lokomocji, właściwym ze względu na trasę i termin wyjazdu,
 • koszty wpisowego (jeśli dotyczy),
 • koszty zakwaterowania,
 • koszty wyżywienia (nie dotyczy osób biorących udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego).

Wniosek o dofinansowanie kosztów przyjazdu gościa wraz z uzasadnieniem osoba zapraszająca (opiekun, organizator konferencji, itp.) kieruje do Kierownika właściwego Pakietu Zadaniowego (WP Leader) Projektu BIO-IMAGINE.

Kompletną dokumentację (zgłoszenie przyjazdu gościa zagranicznego wraz z wnioskiem o dofinansowanie) należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Zarządzania Projektami ze stosownym wyprzedzeniem.

Po wyjeździe gościa, do właściwego formularza rozliczenia przyjazdu należy załączyć program pobytu, listę uczestników konferencji / warsztatów, sprawozdanie z pobytu w jęz. angielskim oraz kopię doniesienia z materiałów zjazdowych.

Maksymalna wysokość dofinansowania kosztów przyjazdu i pobytu gościa wynosi odpowiednio:

- bilet – 500 EUR

- dieta pobytowa – 70 EUR

- dieta hotelowa – 80 EUR

- wpisowe – wg kosztów rzeczywistych

Wniosek o dofinansowanie innych celów (organizacji imprez promocyjnych, itp.) wraz z uzasadnieniem osoba wnioskująca kieruje do Kierownika właściwego Pakietu Zadaniowego (WP Leader) Projektu BIO-IMAGINE.

Rozliczając poniesione wydatki Wnioskodawca winien przedstawić:

 • dokument potwierdzający poniesione koszty (faktura)
 • sprawozdanie pisemne w jęz. angielskim
 • materiały konferencyjne, promocyjne, itp.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego

Zasady ubiegania się o dofinansowanie wyjazdów

Wniosek o dofinansowanie przyjazdu gościa zagranicznego

Wniosek o dofinansowanie innych celów