Seminarium wprowadzające do tematyki praw własności intelektualnej i transferu technologii

kerber

Seminarium, które odbyło się 2 czerwca 2011 w Instytucie Nenckiego, przeznaczone było dla naukowców i doktorantów, zainteresowanych możliwością komercjalizacji swoich badań naukowych

Seminarium pt.” Introduction to Intellectual Property Rights and Technology Transfer” poprowadzone zostało przez specjalistę w tej tematyce, dr. Birgit Keber, która pełni funkcję Business Development Managera w EMBL Enterprise Management Technology Transfer GmbH, komercyjnym ramieniu Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Dr. Kerber opisała proces transferu technologii w środowisku naukowym, zaprezentowała różne typy własności intelektualnej, kryteria niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku patentowego oraz omówiła zestaw podstawowych umów zawieranych w kontaktach z przemysłem (MTAs – Material Transfer Agreements, CDAs/NDAs – Confidentiality/Non-Discloser Agreements).  W seminarium uczestniczyło 35 osób – przede wszystkim doktorantów i młodych naukowców.

Seminarium zostało zorganizowane przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Komisji Europejskiej w ramach 7PR UE (Możliwości) dla projektu – BIO-IMAGing in research INovation and Education (BIO-IMAGINE), nr kontraktu